Školski odbor

Školski odbor sastoji se od sedam (7) članova koji se biraju se na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovo imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 29.4.2019. godine nakon što je izabrana većina članova. 

Iz redova učitelja i stručnih suradnika Škole imenovane su Renata Ivoš-Krajina i Dženeta Hodžić Bećirović, iz Radničkog vijeća Škole imenovan je Marijan Batur, a iz reda roditelja učenika Škole imenovan je Ivan Jurković. Na 8. sjednici Školskog odbora održanoj 18.12.2019. godine verificiran je mandat preostalih članica Školskog odbora, predstavnica osnivača, Ivane Crnković, Dijane Matić i Katarine Rajković.


Na 25. sjednici Školskog odbora održanoj 31.1.2022. godine verificiran je mandat novoizabranih članica, predstavnica osnivača, Ivane Babić i Tine Pavlić, umjesto Ivane Crnković i Katarine Rajković.


Na 27. sjednici Školskog odbora održanoj 25.4.2022. godine verificiran je mandat novoizabrane članice, predstavnice učitelja i stručnih suradnika, Kristine Puklin umjesto Dženete Hodžić Bećirović.