Školski odbor

Školski odbor ima sedam (7) članova koji se biraju se na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 29.4.2019. godine nakon što je izabrana većina članova. Iz redova nastavnika i stručni suradnika Škole imenovane su Renata Ivoš-Krajina i Dženeta Hodžić Bećirović; iz redova radnika Škole imenovan je Marijan Batur, a iz reda roditelja učenika Škole imenovan je Ivan Jurković.

 

Na 8. sjednici održanoj 18.12.2019. godine Školskom odboru pridružuju se i ostali članovi –  predstavnici Grada: Ivana Crnković, Dijana Matić i Katarina Rajković.